Všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti Airsoft Contractors z.s., které upravují smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem a jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.
 • PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI
 • Přihlašování na akci je umožněno elektronickým formulářem (Informace o zpracování osobních údajů: GDPR - Zásady ochrany osobních údajů). Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto Všeobecných obchodních podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem akce a rodičem (zákonným zástupcem) je pobyt dítěte na akci. Rodičem se rozumí objednatel - zákonný zástupce dítěte (dále jen "zákonný zástupce"), poskytovatelem Airsoft Contractors z.s., IČO: 11823011, se sídlem Vrchovina 22, 463 44 Sychrov, Spisová značka: L 13142 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen "provozovatel").

  Po zpracování přihlášky na akci bude zákonnému zástupci elektronicky (e-mailem) zaslána smlouva k podpisu spolu s dalšími dokumenty nezbytnými pro účast dítěte na akci (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti a způsobilosti). Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech přihlášku odmítnout, a to například z důvodu nevhodného zdravotního stavu dítěte pro účast na akci nebo z důvodu umístění dítěte v seznamu nevhodných účastníků (banlist), na který se účastník dostane v případě hrubého porušení Provozního řádu akce nebo hrubého porušení kázně.

  Po odeslání smlouvy ze strany provozovatele má zákonný zástupce lhůtu 10 dní na její vlastnoruční podepsání, naskenování a odeslání zpět na e-mail, ze kterého mu byla doručena. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu zákonného zástupce na smlouvě, případně uhrazením ceny akce nebo její části. Pokud smlouva nebyla ve stanovené lhůtě podepsána a e-mailem doručena provozovateli a nebyla uhrazena cena akce, ani její část, pohlíží se na tuto smlouvu jako na neplatnou. V odůvodněných případech může provozovatel lhůtu prodloužit.

  Lékařský posudek spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny je nutné zaslat na e-mail provozovatele do 30 dnů od okamžiku vzniku smluvního vztahu mezi zákonným zástupcem a provozovatelem, nejpozději však 14 dnů před začátkem konání akce. V odůvodněných případech může provozovatel lhůtu prodloužit. Lékařský posudek je platný 24 měsíců od data vydání a lze ho použít opakovaně, pokud v souvislosti s nemocí či úrazem nedošlo v průběhu této doby ke změně zdravotní způsobilosti. Lze tedy použít i platný posudek jiných subjektů, pokud byl vydán ke stejnému účelu a obsahuje stejné náležitosti. Originál vyplněného dokumentu si proto uschovejte a nám na e-mail zašlete barevnou fotokopii. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy s uplatněním storno poplatku a stornovat přihlášku, pokud se v posudku objeví důležité skutečnosti, které byly opomenuty v přihlášce na akci a mohly by ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků, nebo jsou nevhodné pro účast dítěte na akci. Některé aktivity jsou fyzicky náročnější a zamlčení skutečností, které by jinak vedly ke zdravotní nezpůsobilosti, mohou ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků. Důrazně proto zvažte, jestli je dítě schopné akci absolvovat.

  PLATEBNÍ PODMÍNKY: Provozovatel akce má nárok na zaplacení zálohy ve výši 2.500,- Kč převodem na bankovní účet do 14 dnů od podepsání a doručení platné smlouvy na e-mail provozovatele. Doplatek je splatný do 30 dnů od provedení zálohové platby. Pokud potřebujete platbu/doplatek rozdělit na více částí nebo posunout, napište nám. Cenu akce lze uhradit i jednou platbou. V případě úhrady akce zaměstnavatelem platí splatnost uvedená na faktuře. Pokud je doba do začátku konání akce kratší, než uvedené lhůty na podpis a zaplacení zálohy nebo plné ceny akce, je nezbytné uhradit cenu akce okamžitě a doručit zdravotní posudek lékaře na e-mail provozovatele nejpozději 14 dní před začátkem konání akce. Cena akce včetně volitelných příplatkových služeb a slev je uvedena v podrobných informacích o konkrétní akci a výběr služby nebo slevy je umožněn v registračním formuláři na akci. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele, stejně jako nedoručení lékařského posudku v řádném termínu, lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel akce může jednostranně odstoupit od smlouvy s uplatněním storno poplatku. V odůvodněných případech může provozovatel lhůtu prodloužit.

 • ÚČASTNÍK AKCE
 • Účastníkem akce se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou, podepsanou smlouvou, přiloženým zdravotním posudkem a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoba mladší 18 let je ve smluvním vztahu zastoupena osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Účastník akce je povinen dodržovat Provozní řád akce, režim dne a pokyny vedení akce. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky akce. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel akce vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník akce je povinen šetřit táborový majetek a chovat se šetrně a slušně k majetku v místě pobytu. V případě nedbalostního, úmyslného a vážného poškození majetku bude po účastníkovi a jeho zákonném zástupci požadováno a vymáháno uhrazení způsobené škody.

  Zákonný zástupce je povinen před nástupem na akci seznámit dítě přiměřeným způsobem s existencí Provozního řádu akce, a to zejména s následujícími body:

   Pohyb dětí:

   Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách apod. je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa. Děti musí respektovat soukromí ostatních účastníků a provozovatele akce.

   Pokyny vedoucích:

   Děti musí respektovat pokyny vedoucích a instruktorů.

   Hygiena:

   Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování - záchody, sprchy, čištění zubů, umývárny, stany, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi apod.

   Zdraví dítěte:

   Případné zdravotní problémy, včetně nálezu klíštěte, je nutno okamžitě nahlásit vedoucím tábora. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu a vědomí dozorujícího zdravotníka akce. Vlastní léky je nutné předat hlavnímu vedoucímu společně s písemným rozpisem a jménem dítěte. Hlavní vedoucí a zdravotník akce musí být seznámeni s léky, které dítě užívá. Se souhlasem zákonného zástupce a po dohodě s hlavním vedoucím a zdravotníkem akce může být umožněno užívání léků bez dozorujícího pracovníka. Zákonný zástupce podpisem smlouvy souhlasí s poskytováním údajů o zdravotním stavu dítěte zdravotníkovi akce. Dále souhlasí, aby dítě bylo v případě akutního onemocnění či úrazu ošetřeno lékařem nebo zdravotníkem, případně převezeno do zdravotnického zařízení bez jeho osobní přítomnosti. O nutnosti ošetření bude zákonný zástupce informován.

   Strava:

   Děti musí dodržovat pitný režim. Pitný režim je zajištěn po celý den (voda, čaj, šťáva,...), stejně jako celodenní strava. Akcí se účastní děti různého věku, proto i nároky jednotlivců na stravu jsou odlišné. Děti si mohou kdykoliv jídlo přidat. Jídla je vždy dostatek. Pokud bude dítě pociťovat hlad i mimo společné stravování, nahlásí tuto potřebu kuchařce/kuchaři akce. Děti musí respektovat zákaz sběru a konzumace lesních plodů a zákaz konzumace energetických a kofeinových nápojů.

   Základy slušného chování:

   Děti musí užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

   Alkohol, kouření, omamné a jiné návykové látky:

   Všichni účastníci musí dodržovat přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření, požívání omamných a psychotropních či jiných návykových látek.

   Šikana a násilí:

   Netolerujeme žádné druhy násilí a šikany, a tvrdě toto chování odsuzujeme. Na šikanu nebo násilí je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (hlavní vedoucí, vedoucí, zdravotník).

 • ZÁKAZ CENNOSTÍ NA AKCÍCH
 • Provozovatel z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za případné ztráty cenností (mobilní telefon, fotoaparát, šperky, hodinky apod.), které nebyly předány hlavnímu vedoucímu akce k úschově.

 • PŘIJETÍ NA AKCI
 • Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem podepsaná smlouva, zaplacení ceny akce v plné výši, předání lékařského posudku spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny, předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte v den nástupu na akci (potvrzení nesmí být starší než 1 den). Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

 • AIRSOFT
 • Přihlášením účastníka na akci zákonný zástupce souhlasí s tím, aby se mohl účastník účastnit airsoftových her se zbraní kategorie D (airsoftová zbraň). Účastníci se prostřednictvím zákonného zástupce zavazují bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny vedoucích tak, aby nedošlo ke zranění jak sebe, tak ostatních účastníků. Zákonný zástupce si je vědom, že při hraní airsoftových her může dojít k drobnému poranění zásahem kuličky (drobné modřiny/podlitiny), které v případě nedodržení bezpečnostních pokynů a pravidel hry mohou být podstatně horší (pády, popáleniny, zlomeniny, řezné rány, tržné rány, poranění očí, uší, hlavy a jiných částí těla). Zákonný zástupce poučí dítě o nutnosti dodržování pokynů vedoucích akce a pravidel fair-play hry. V případě opakovaného porušování pravidel fair-play hry nebo hrubého porušení bezpečnostních pokynů může být účastník z akce vyloučen bez náhrady. Zákonný zástupce podpisem smlouvy stvrzuje, že si je plně vědom důležitosti náležitě dítě poučit o nutnosti vyvarovat se jakémukoliv potenciálně nebezpečnému chování. Veškeré akce jsou dozorovány vedoucími a instruktory a každý účastník je několikrát proškolen o bezpečnosti a také o bezpečném způsobu manipulace se zbraněmi. Nelze však každému účastníkovi hýbat rukama, a proto je nutné si uvědomit, že je na zodpovědnosti každého účastníka případné porušení bezpečnostního nařízení, kdy může účastník ohrozit sebe nebo ostatní účastníky.

 • VYBAVENÍ NA AKCI
 • Účastník akce je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na akci.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PROVOZOVATELE
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to například z důvodu nedostatečného počtu zájemců pro konání akce. V případě zrušení akce ze strany provozovatele má zákonný zástupce nárok na vrácení ceny akce v plné výši. Pokud je akce zrušena v důsledku vyšší moci nebo výskytu infekčního onemocnění, a to výhradně z důvodu porušení povinností účastníka plynoucích z prohlášení o bezinfekčnosti, ztrácí účastník nárok na finanční vyrovnání, protože v takovém okamžiku jsou již náklady na provoz akce uhrazeny. Důrazně proto upozorňujeme na nutnost dodržování podmínek bezinfekčnosti.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
 • Zákonný zástupce má právo kdykoliv od závazné přihlášky odstoupit s uplatněním storno poplatku. Zrušení pobytu se provádí výhradně písemnou formou a je stornován ke dni, v němž byla odhláška doručena na e-mail provozovatele. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na akci, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek.

 • STORNO POPLATKY
 • Výše storno poplatku je vyčíslena jako procentuální část z ceny akce (ponížené o příplatkové služby) s ohledem na počet dní zbývajících do začátku akce (více než 30 dní - 50%, 29-15 dní - 75%, 14 dní a méně - 100%).

  V případě onemocnění/úrazu dítěte před akcí (14 dní a méně), bude objednateli po předložení lékařské zprávy/potvrzení o úrazu/nemoci vráceno 25% z ceny akce (bez příplatkových služeb).

  V případě onemocnění/úrazu dítěte v průběhu akce a na základě doporučení lékaře o ukončení pobytu dítěte na akci bude zákonnému zástupci vrácena poměrná část nákladů výhradně za stravování (100Kč/den). Výše vratné částky se počítá podle počtu dní zbývajících do konce akce (den odjezdu se nezapočítává) počínaje dnem následujícím po ukončení pobytu dítěte. V případě, že dítě na akci nastoupí nemocné (nemoc se může projevit až po nástupu na akci), nelze si vrácení peněz nárokovat.

  V případě nedostavení se/nenastoupení na akci nebo v případě vyloučení účastníka z důvodu hrubého porušení Provozního řádu akce nebo hrubého porušení kázně bude účtován 100% storno poplatek.

  V případě výskytu infekčního onemocnění na akci bude tato akce ukončena. V takovém případě musí zákoný zástupce zajistit, osobně či pověřenou osobou, odvoz účastníka z akce domů a následně se řídit pokyny hygienika a ošetřujícího lékaře. Provozní náklady akce jsou v takový okamžik již vynaloženy, a proto si nelze nárokovat vrácení peněz. Dodržujte podmínky bezinfekčnosti a neposílejte nám na akci nemocné děti. Podmínky bezinfekčnosti dodržují i všechny osoby zabezpečující akci.

  V odůvodněných případech může provozovatel snížit výši storno poplatku ve prospěch zákonného zástupce.

 • DALŠÍ USTANOVENÍ
 • V ceně akce je zahrnuto úrazové pojištění. Rozsah pojištění se vztahuje na tělesné poškození pojištěných osob, ke kterému dojde následkem úrazu, kterému se nedalo předejít a zabránit ani při dodržování všech bezpečnostních pokynů, a to při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti organizace.

  Reklamace: Zákonný zástupce má právo na reklamaci poskytovaných služeb. Musí tak učinit bezodkladně, a to do 7 dnů od ukončení akce. Na připomínky, které mohly být vzneseny v průběhu akce a tudíž vyřešeny na místě, nebude později brán zřetel.

  Přeprava při akci: Podpisem smlouvy zákonný zástupce souhlasí, že může být dítě převáženo osobními automobily dospělých vedoucích.

 • GDPR - Souhlas s pořizováním obrazového a zvukového materiálu a využití osobních údajů
 • Podpisem smlouvy účastník respektive zákonný zástupce uděluje souhlas s pořizováním obrazového a zvukového materiálu (fotografie, videa aj.) s účastníkem a s využitím tohoto materiálu pro zveřejnění, interpretaci a zpracování (vytvoření fotoalba, prezentace obrazového materiálu na webových stránkách, Facebooku, Instagramu aj.).

  Dále uděluje souhlas s využitím poskytnutého kontaktu při registraci účastníka k marketingovým účelům (zaslání notifikací o zahájení táborové sezóny, informace o slevách apod.).

  Toto prohlášení je udělení souhlasu ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) a lze ho písemně odvolat. Více informací o GDPR naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na našem webu.

  Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu Všeobecných obchodních podmínek. O takové skutečnosti provozovatel informuje objednatele v dostatečném předstihu před začátkem konání akce.

 • SLOVO ZÁVĚREM
 • Zákonný zástupce svým podpisem smlouvy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

  Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.10.2023.