Často kladené otázky

Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud se zde odpověď na Vaši otázku nenachází, napište nám nebo nám zavolejte.

U každého druhu akce je uveden odkaz označený jako "Přihláška na tábor/akci", který Vás přesměruje na registrační formulář.

Na airsoftovém táboře tráví účastníci podstatnou část dne airsoftovými hrami, jinak ho lze považovat spíše za polo-vojenský, a to díky speciálnímu režimu dne (více informací najdete v konkrétních informacích o akci), kděžto obsah military tábora se soustřeďuje především na vojenství jako takové.

Lékařský posudek je nezbytnou součástí přihlášky na akci. Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel posuzované osoby, nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele. Lékař vyhodnocuje způsobilost dítěte k účasti na akci na základě anamnézy a do lékařského posudku vyplní potřebné údaje. Je důležité, abyste lékaři nezamlčeli nic o zdravotním stavu Vašeho dítěte, aby mohl objektivně posoudit jeho způsobilost. Pokud by byl posudek vyhotoven na základě neúplných nebo nepravdivých údajů a lékaři zamlčíte skutečnosti, které ohrozí zdraví dítěte nebo ostatních účastníků, vyhrazujeme si právo dítě z akce okamžitě vyloučit bez náhrady. V takovém případě si dítě musíte bez prodlení odvézt. Posudek je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví platný 24 měsíců od data vydání a lze ho použít opakovaně, pokud v souvislosti s nemocí či úrazem nedošlo v průběhu této doby ke změně zdravotní způsobilosti. Lze tedy využít platný lékařský posudek z jiných akcí a jiných subjektů, pokud obsahuje minimálně stejné náležitosti, jako náš dokument, který naleznete zde na webu v sekci "Dokumenty (ke stažení)". Dokument je aktualizovaný podle platné legislativy a má v sobě zaneseny náležitosti, které musí být vyplněny. Pokud používáte posudek jiných subjektů a z jiných akcí, ověřte si, že všechny tyto náležitosti obsahuje, jinak ho nepřijmeme. Při kontrole z Krajské hygienické stanice jsme nuceni (mimo jiné) tyto lékařské posudky předkládat.

Podepsáním prohlášením o bezinfekčnosti prohlašujete, že ošetřující lékař nenařídil účastníkovi akce změnu režimu, uvedená osoba nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota atd.), neprojevují se u ní a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Dále prohlašujete, že Vám není známo, že v posledních dvou týdnech přišla tato osoba do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Bez podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti nelze na akci nastoupit. Prohlášení je povinné pro každého účastníka akce. Datum a podpis na prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před začátkem konání akce. POZOR! Rozlišujeme prohlášení nezletilých a zletilých účastníků. Při kontrole z Krajské hygienické stanice jsme nuceni (mimo jiné) tato prohlášení o bezinfekčnosti předkládat. Tento dokument je dostupný ke stažení zde na webu v sekci "Dokumenty (ke stažení)".

Rizika úrazu bohužel nelze zcela vyloučit. Airsoft je specifický druh sportu, při kterém dochází k drobnému poranění zásahem kuličky (drobné modřiny/podlitiny), které v případě nedodržení bezpečnostních pokynů vedoucích a pravidel hry mohou být podstatně horší (pády, popáleniny, zlomeniny, řezné rány, tržné rány, poškození očí, uší, hlavy a jiných částí těla). Veškeré akce jsou dozorovány vedoucími a instruktory a každý účastník je několikrát proškolen o bezpečnosti a také o bezpečném způsobu manipulace se zbraněmi. Nelze však každému účastníkovi hýbat rukama, a proto je nutné si uvědomit, že je na zodpovědnosti každého účastníka případné porušení bezpečnostního nařízení, kdy může účastník ohrozit sebe nebo ostatní účastníky. Snížit možné riziko úrazu můžeme i tím, že sami poučíte dítě o nutnosti dodržování pokynů vedoucích akce a pravidel fair-play hry. V případě opakovaného porušování pravidel fair-play hry nebo hrubého porušení bezpečnostních pokynů může být účastník z akce vyloučen bez náhrady. Dalším způsobem, jak eliminujeme riziko úrazu je dodržováním táborového řádu, ve kterém se mimo jiné píše, že děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách apod. je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.

Je zakázáno užívání léků bez souhlasu dozorujícího pracovníka, vlastní léky je nutné předat hlavnímu vedoucímu společně s písemným rozpisem a jménem dítěte. Hlavní vedoucí musí být seznámen s léky, které dítě užívá. Se souhlasem zákonného zástupce a po dohodě s hlavním vedoucím může být umožněno užívání léků bez dozorujícího pracovníka.

Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování - záchody, sprchy, čištění zubů, umývárny, stany, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi apod. Pravidelné sprchování je umožněno v zázemí budovy ubytovny a není nijak omezeno. V závislosti na denním režimu a aktivitách také probíhá nucené sprchování.

Přítomnost telefonů na našich akcích není žádoucí, a to nejen z důvodu možného poškození nebo ztráty, ale jedná se o velmi rušivý element při táborových aktivitách. Komunikace na sociálních sítích, sledování videí a hraní her na telefonu zkrátka musí stranou. V případě nutnosti volá hlavní vedoucí rodičům, například při úrazu dítěte apod. Pokud i přesto trváte na kontaktu s Vaším dítětem, využijte možnost zavolat přímo hlavnímu vedoucímu tábora a vyžádat si dítě k telefonu mezi 19-20h. V tento čas je nejvyšší šance, že budou děti zpátky z akce v tábořišti. Doporučujeme však volat opravdu jen v případě nutnosti.

Přitomnost návštěv rodičů v tábořišti během konání akcí pro děti a teenagery není žádoucí. Dejte dětem prostor k rozvoji bez Vaší přitomnosti. Pro případ nutného kontaktu lze využít možnosti zavolat hlavnímu vedoucímu do tábora a vyžádat si dítě k telefonu, viz informace výše.

Bohužel prozatím na tuto možnost nejsme připraveni.