Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte...

Stáhnout - vytisknout - předvyplnit údaje o dítěti - donést k lékaři pro potvrzení způsobilosti - nalepit fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny - naskenovat a zaslat na e-mail: info@airsoftcontractors.cz

* Posudek je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví platný 24 měsíců od data vydání a lze ho použít opakovaně, pokud v souvislosti s nemocí či úrazem nedošlo v průběhu této doby ke změně zdravotní způsobilosti. Lze tedy využít platný lékařský posudek z jiných akcí a jiných subjektů, pokud obsahuje minimálně stejné náležitosti, jako náš dokument.

Prohlášení o bezinfekčnosti a způsobilosti...

Stáhnout - vytisknout - v den akce vyplnit - přinést a předat hlavnímu vedoucímu

* Datum a podpis na prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před začátkem konání akce. Bez podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti nelze na akci nastoupit.

Prohlášení o bezinfekčnosti a způsobilosti pro účastníky starší 18 let...

Stáhnout - vytisknout - v den akce vyplnit - přinést a předat hlavnímu vedoucímu

* Datum a podpis na prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před začátkem konání akce. Bez podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti nelze na akci nastoupit.


PLNÁ MOC

Stáhnout - vytisknout - vyplnit - podepsat zmocnitelem a zmocněncem - přinést a předat hlavnímu vedoucímu

* Zplnomocnění je nutné, pokud Vaše dítě nevyzvedává zákonný zástupce.